Biocore Open Browse Open Access Journals | International Journals - BioCore Group
phone +1-321-2853144
email contact@biocoreopen.org
PubMed Indexed Articles

The Medicinal Chemistry in the Era of Machines and Automation: Recent Advances in Continuous Flow Technology

Authors: Antimo Gioiello, Alessandro Piccinno, Anna Maria Lozza, Bruno Cerra    |   Antimo Gioiello

Formation of 3-Aminophenols from Cyclohexane-1,3-diones

Authors: Damian Szymor-Pietrzak, Muhammad N. Khan, Anaïs Pagès, Ajay Kumar, Noah Depner, Derrick L. J. Clive    |   Derrick L. J. Clive

Metal-Free Intramolecular Aminophosphination of Allenes

Authors: Zhantao Yang, Zhenzhen Sun, Ningning Zhu, Wenyan Li, Meng Han, Yan Qiao, Chun-Hua Yang, Junbiao Chang    |   Junbiao Chang

Metal-Free Trifluoromethylthiolation of Arylazo Sulfones

Authors: Ankun Li, Yuxuan Li, Junjie Liu, Jingqi Chen, Kui Lu, Di Qiu, Maurizio Fagnoni, Stefano Protti, Xia Zhao    |   Stefano Protti

One-Step Synthesis of Sugar Nucleotides

Authors: Atsushi Miyagawa, Sanami Toyama, Ippei Ohmura, Shun Miyazaki, Takeru Kamiya, Hatsuo Yamamura    |   Atsushi Miyagawa

Iodination/Amidation of the N-Alkyl (Iso)quinolinium Salts

Authors: Juan Tang, Xue Chen, Chao-Qun Zhao, Wen-Jing Li, Shun Li, Xue-Li Zheng, Mao-Lin Yuan, Hai-Yan Fu, Rui-Xiang Li, Hua Chen    |   Hai-Yan Fu

Visible-Light Mediated Diarylselenylative Cyclization of 1,6-Enynes

Authors: Hong Hou, Yue Sun, Yingjie Pan, Huaguang Yu, Ying Han, Yaocheng Shi, Chaoguo Yan, Shaoqun Zhu    |   Shaoqun Zhu

Synthetic Carbohydrate Chemistry and Translational Medicine

Authors: Sachin S Shivatare, Chi-Huey Wong    |   Chi-Huey Wong

ZnI 2-Catalyzed Aminotrifluoromethylation Cyclization of Alkenes Using PhICF 3 Cl

Authors: Wanqiao Huang, Cong Xu, Jianxin Yu, Mang Wang    |   Mang Wang

Information Menu

Popular Journals